Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Ubieramyekipy.pl od 01.08.2023

 

 

 1. Definicje
 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego Ubieramyekipy.pl;
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ubieramyekipy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;
 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ubieramyekipy.pl;
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Dostępny pod adresem www.ubieramyekipy.pl sklep internetowy ubieramyekipy.pl prowadzony jest przez

 

UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK
Hallera 18
40-321 Katowice
NIP: 6412440527
REGON: 243664499


Dane adresowe kontaktowe: 

UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK
Hallera 18
40-321 Katowice
NIP: 6412440527
REGON: 243664499


Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres biuro@ubieramyekipy.pl lub kom1: +48 731-492-212 (opłata wg. cennika właściwego operatora). 
Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres zwroty@ubieramyekipy.pl lub pod numerem telefonu +48 731-492-212

 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

 •  
 • Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

 • przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
 • Java Script
 • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK prowadzący sklep Ubieramyekipy.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług osobom, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ubieramyekipy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
 • Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;
 • Towar prezentowany w sklepie internetowym jako odzież dziecięca jest przeznaczony dla dzieci od lat 3 i powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej;

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie rejestrując swoje konto Klienta lub bez rejestracji;
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
 • Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe. Podczas rejestracji Klient może dobrowolnie podać swoją datę urodzenia, która w przypadku wyrażenia zgody na newsletter zgodnie z pkt. 3.8 Regulaminu jest użyta wyłącznie w celu przesłania specjalnej spersonalizowanej oferty z okazji urodzin;

Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18; W celu realizacji umowy sprzedaży zarówno Klienci zarejestrowani, jak i nie zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku danych Klientów niezarejestrowanych wyrażona zgoda obejmuje przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia w tym powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, natomiast w przypadku Klientów zarejestrowanych dodatkowo zgodę na prowadzenie Konta Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie danych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić świadczenie usług przez UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18.

 

 • Dane osobowe Klientów Sklepu przechowywane są przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej;
 • Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody;

Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie e-mail newsletterlub/i sms newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail lub/i nr telefonu drogą elektroniczną lub/i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie Wypisanie się z e-mail i SMS newsletter;

 • Klient wypełniając formularz zapłaty za zamówione produkty może dodatkowo wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola [ ] na:

przetwarzanie danych osobowych, w postaci adresu e-mail przez UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18, w celu wypełnienia ankiety z opinią o zakupionym produkcie / dokonanej transakcji w sklepie Ubieramyekipy.pl oraz zamieszczenia jej na stronie Sklepu. Powyższa zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie w szczegółach zamówienia;

 

 • Klienci Sklepu poprzez stronę www.ubieramyekipy.pl mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Kupujący w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 

  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  • dopuścił się innych zachowań , które zostaną uznane przez UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18, za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK

 

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18.

 

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18;

 

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 • Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 • W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów wszelkie spostrzeżenia będą niezwłocznie sprawdzane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych.
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób automatyczny przez Witrynę www.ubieramyekipy.pl zamieszczono w Polityce prywatności.
 1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ubieramyekipy.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy - w przypadku zamówień grupowych, należy skorzystać z strony informacyjnej gdzie jest określony czas oczekiwania w przypadku zamówień grupowych :

 

https://ubieramyekipy.pl/pl/i/Czas-realizacji-zamowien/6

 

 

 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam, do zapłaty”;
 • Jeżeli Klient wyraził zgodę, o której mowa w pkt. 3.9 lit. a) w terminie do 14 dni od momentu złożenia zamówienia na wskazany w zamówieniu adres e-mail otrzyma, informację zawierająca prośbę o zamieszczenie opinii na temat zakupionego produktu i/lub dokonanej transakcji w sklepie Ubieramyekipy.pl, która będzie mogła być zamieszczona na stronie Ubieramyekipy.pl;

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • Promocje nie łączą się ze sobą. W jednym zamówieniu możliwe jest użycie jednego kodu rabatowego.
 1. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 

 • towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
 • transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;
 • Kto jest kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji? 
  Kontrahentem jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);
 • W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w naszym sklepie prosimy o zaznaczenie w danych zamawiającego "Firma", wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje "Jestem podatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju". 
  Po pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta w tym numeru VAT UE wystawimy Państwu zgodnie z przepisami fakturę ze stawką 0 VAT;
 1. Dostawa
 • Dostawa Towarów odbywa się do krajów wymienionych na stronie  pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia;
 •  
 • Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie. Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy Poczta Polska.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 14 dni roboczych;
 • 4.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ubieramyekipy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail faktury elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy VAT.

VII. Ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
 • Klient na możliwość uiszczenia ceny:

przelewem na numer konta bankowego: SANTANDER: nr rachunku: 04 1090 2008 0000 0001 5490 7276

 

 

  • płatnością w systemie Przelewy24, Paypal

 

 • Zamówienia z opcją płatności za pobraniem (gotówką przy odbiorze) są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 5000 zł przy wcześniejszej opłacie zaliczki za zamówienie.
 •  

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 
  PL 
 • UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK
  Hallera 18
  40-321 Katowice
  NIP: 6412440527
  REGON: 243664499

 

Tel: 731-492-212
(pn-pt,9-18) 
zwroty@ubieramyekipy.pl

 

 • Zamówienia grupowe składane przez stronę, e-mail, które są szyte przez Nas i czas oczekiwania jest dłuższy niż 5 dni, nie ma możliwości dokonania rezygnacji w czasie realizacji z takiego zamówienia, w przypadku kiedy produkcja danego zamówienia została rozpoczęta. 
 • Odzież, która nie występuje na stronie, a jest modyfikacją naszych modeli, lub indywidualnym zamówieniem klienta, nie podlega zwrotowi, tak jak odzież, gdzie klient zlecił swój nadruk, również nie podlega zwrotowi oraz wymianie.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu kwotę wartości wszystkich zwróconych produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

 

 • UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: zwroty@ubieramyekipy.pl. UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

 • Jeżeli uznanie reklamacji nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 lub mailowo pod adres: biuro@ubieramyekipy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
 • UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;
 1. Postanowienia końcowe
 • UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK;
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl