Wersje językowe
PROMOCJE
CZAPKA  UBR CREW 2018 MORO
CZAPKA UBR CREW 2018 MORO
39,99 zł 14,99 zł
szt.
CZAPKA UBR CREW 2018 MILK
CZAPKA UBR CREW 2018 MILK
39,99 zł 14,99 zł
szt.
T-SHIRT UNISEKS MASTERS OF HIP HOP PINK 2018
T-SHIRT UNISEKS MASTERS OF HIP HOP PINK 2018
49,99 zł 29,99 zł
CZAPKA UBR CREW 2018 PINK
CZAPKA UBR CREW 2018 PINK
39,99 zł 14,99 zł
szt.
SPODNIE DRESOWE MĘSKIE BAGGY STREET TWO 2018
SPODNIE DRESOWE MĘSKIE BAGGY STREET TWO 2018
89,99 zł 29,99 zł
CZAPKA UBR CREW 2018 RED
CZAPKA UBR CREW 2018 RED
39,99 zł 14,99 zł
szt.
NOWOŚCI
aaa
aaa
1,00 zł
szt.
REGULAMIN KONKURSU "POKAŻ SIĘ I WYGRAJ 2100 ZŁ"

Regulamin konkursu:

 

1.1 Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Pokaż się i wygraj 2100 zł”.

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Organizatorem Konkursu jest firma UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK ul. Panewnicka 142/5 40-761 Katowice NIP: 641-244-05-27 , („Organizator”).

1.4. Administratorem Konkursu jest firma UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK ul. Panewnicka 142/5 40-761 Katowice NIP: 641-244-05-27 , („Administrator”).

1.5. Fundatorem Nagród jest Organizator.

1.6. I etap konkursu trwa: od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. („Czas Trwania I etapu konkursu”). Do 29.02.18 Prosimy o przesyłanie swoich zdjęć zgłaszanych do konkursu wraz z zgodą pisemną w mailu o posiadaniu praw autorskich do przesyłanych zdjęć oraz potwierdzeniu zapoznaniu się z regulaminem konkursu. Zdjęcia przesyłamy na adres biuro@ubieramyekipy.pl w temacie maila prosimy dopisek „KONKURS Imie Nazwisko”

1.7. Finał całego konkursu zakończy się 20 czerwca 2018 roku. Konkurs jest podzielony na dwa etapy, z pierwszego etapu przechodzi 10 zdjęć, a kolejno zdjęcia, które przejdą do drugiego etapu będzie można ponownie na nie głosować w postaci polubieni na naszej stronie na facebook’u.

1.8. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u UBIERAMYEKIPY: https://web.facebook.com/ubieramyekipy/ („Strona Konkursu”).

1.9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com.

2. Uczestnicy:

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com („Uczestnik”).

 

2.2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.

 

 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady udziału w Konkursie. Wykluczenie z Konkursu:

3.1. Rozwiązanie zadania konkursowego polega na zamieszeniu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym opublikowanym na Stronie Konkursowej („Praca Konkursowa”) w Czasie Trwania Konkursu.

3.2. Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać dowolną liczbę Zdjęć Konkursowych. Jeden Uczestnik może być Laureatem wszystkich trzech nagród w wysokości 700 zł.

3.3. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które, zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, naruszają prawa osób trzecich, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste, zawierają jakiekolwiek rozpoznawalne produkty, znaki towarowe, logo, itp. za wyjątkiem produktów i logo [UBIERAMYEKIPY], są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com.

3.4. Administrator i Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu Prac Konkursowych, o których mowa powyżej. Takie Prace Konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.

3.5. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika udowodnienia, że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

3.6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu, lub w stosunku do którego zachodzi takie podejrzenie.

4. Nagrody i sposób ich przyznawania:

4.1. Nagrodą w Konkursie jest wartość 2100 zł w trzech kwotach po 700 zł na każdego laureata do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym ( www.ubieramyekipy.pl ). Nagrodę należy wykorzystać do 30 dni od ogłoszenia wyników konkuru.

4.2. Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie po zakończeniu I etapu konkursu zostanie wyłonionych 10 prac z najwyższą liczbą „polubieni” na fun page’u na favebook’u.

4.3. Lista Laureatów zostanie przedstawiona na Stronie Konkursu w terminie 2dni od zakończenia Konkursu.

4.4. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.

4.5. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi i zostanie odprowadzona na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

4.6. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

4.7. W celu odebrania nagrody Laureat zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook bądź drogą mailową następujących danych: adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub innych danych, których podania Organizator może wymagać na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce.

4.8. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru.

4.9. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy w terminie do dnia 30 lutego Lipca b. r. Laureat: a) nie odbierze Nagrody; lub b) nie uzgodni z Organizatorem sposobu odbioru tej Nagrody; lub c) nie odpowie na wiadomość, o której mowa w pkt. 4.7

5. Akceptacja Regulaminu:

5.1. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika są warunkiem udziału w Konkursie.

5.2. Przez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, oświadcza, że nie zachodzą wobec niego żadne okoliczności, które powodują jego wykluczenie z Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu jego imienia, nazwiska oraz zdjęć konkursowych do których ma prawa autorskie oraz zgodę na przekazanie naszej firmie tych zdjęć w celach konkursowych, oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com.

5.3. Akceptując Regulamin i publikując zdjęcia konkursowe na Stronie Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu), przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatom.

5.4. Akceptując Regulamin i publikując Pracę Konkursową na Stronie Konkursu, Uczestnik udziela bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie przez Administratora i Organizatora z Pracy Konkursowej Uczestnika w zakresie jej udostępniania na Stronie Konkursu, oświadcza, że zdjęcia są jego autorstwa i posiada zgodę na ich wykorzystania w konkursie oraz  przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, jeżeli Praca Konkursowa będzie zawierać wizerunek osób fizycznych – Uczestnik oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie i opublikowanie ich wizerunku.

5.5. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do Zdjęć Konkursowych w zakresie koniecznym do udziału w Konkursie.

6. Dane osobowe:

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK ul. Panewnicka 142/5 40-761 Katowice NIP: 641-244-05-27.

6.2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatowi.

6.3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie i wydanie Nagród.

7. Postępowanie reklamacyjne:

7.1. W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i adres korespondencyjny, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi podstawę reklamacji.

7.2. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

7.3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie.

8. Postanowienia końcowe:

8.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu oraz na stronie

www.ubieramyekipy.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl